Privacyverklaring

Algemeen
De audibene B.V. (hierna “audibene” of “wij” genoemd) neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Met dit privacybeleid informeren we u over hoe, in welke mate en voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens verwerken.

Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale privacywetgeving van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsregels is de:

audibene B.V.
Amsterdamsestraatweg 421
3551 CL Utrecht
Tel.: 055 80 80 140
E-mail: info@audibene.nl
Website: www.audibene.nl

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
Voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Valentin Neumann
E-mail: data-protection@audibene.nl

1. Basisinformatie over gegevensverwerking en rechtsgrondslagen

1.1. Dit privacybeleid is bedoeld om de aard, omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens binnen ons online aanbod en de gerelateerde websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als “Online Aanbod” of “Website”) te verduidelijken. Het privacybeleid is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (zoals desktop of mobiel) waarop het online aanbod wordt uitgevoerd.

1.2. De gebruikte termen, zoals “Persoonlijke Gegevens” of hun “Verwerking”, verwijzen naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.3. Tot de in het kader van dit online en offline aanbod verwerkte persoonlijke gegevens van de gebruiker behoren bestandsgegevens (bijv. namen en adressen van klanten), contractuele gegevens (bijv. gebruikte diensten , namen van verkopers, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in het contactformulier).

1.4. Voor de aanpassing van gehoorapparaten is het verzamelen en verwerken van gezondheidsgegevens (bijv. gehoorinformatie, allergieën, voorbije middenoorinfecties) absoluut noodzakelijk. We verwerken dus relevante gezondheidsgegevens in overeenstemming met art. 9 par. 2 sectie h van de AVG ten behoeve van de gezondheidszorg na uitdrukkelijke toestemming van de klant.

1.5. De term “gebruiker” omvat alle categorieën personen die worden getroffen door de gegevensverwerking. Ze omvatten onze zakelijke partners, klanten en eventuele toekomstige klanten. De gebruikte termen zoals “bijv. Gebruikers” moeten sekseneutraal worden begrepen.

1.6. We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften voor gegevensbescherming. Dit betekent dat de gegevens van gebruikers alleen worden verwerkt als er een wettelijke toelating is. D.w.z. vooral als de gegevensverwerking voor de levering van onze contractuele diensten (bijvoorbeeld de verwerking van bestellingen) en online diensten vereist is of verplicht is door de wet, de toestemming van de gebruiker aanwezig is, evenals onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking en veiligheid van ons online aanbod in de zin van art. 6 par.1, sectie f van de AVG, met name wat betreft het meten van de reikwijdte, het creëren van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden en het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden.

1.7. Wij wijzen erop dat de rechtsgrondslag van de toestemmingen art. 6 par. 1 sectie a en art. 7 van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen art. 6 par. 1 sectie b van de AVG, de rechtsgrondslag voor verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen art. 6 par. 1 sectie c van de AVG, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen, art. 6 par. 1 sectie f van de AVG is.

2. Veiligheidsmaatregelen

2.1. Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de beste beschikbare technieken om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen.

2.2. In het bijzonder omvatten veiligheidsmaatregelen de voortdurende beoordeling van de toegang tot en openbaarmaking van persoonlijke gegevens. Bovendien controleren we altijd de toegang tot de gebouwen en de toegang tot gegevensverwerkingssystemen.

3. Openbaarmaking van gegevens aan derde partijen en derde leveranciers

3.1. We geven de gegevens van gebruikers alleen aan derden door als dit bijvoorbeeld op basis van art. 6 par. 1 sectie b van de AVG is vereist voor contractuele doeleinden of op basis van legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 par. 1 sectie f van de AVG in de economische en effectieve werking van onze bedrijfsactiviteiten. Een overdracht van gegevens aan derden gebeurt dus uitsluitend in het kader van de wettelijke vereisten.

3.2. In het bijzonder de samenwerking met partners hoortoestellendeskundigen en dus de overdracht van gezondheidsgegevens van onze klanten overeenkomstig art. 9, par. 2, sectie h van de AVG , na expliciete goedkeuring om ze te vernoemen. Aangezien medisch advies wordt gegeven door de hoortoestellendeskundige ter plaatse en door een telefonische counseling, is de uitwisseling van relevante gezondheidsgegevens essentieel voor het aanpassen van gehoorapparaten. De gecodeerde overdracht en beperkte toegang tot gebruikersgegevens staan centraal in onze technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

3.3. Als we onderaannemers gebruiken om onze diensten te verlenen, zullen we passende juridische voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

3.4. Als in het kader van dit privacybeleid inhoud, hulpmiddelen of andere middelen worden gebruikt van andere aanbieders en hun statutaire zetel is gevestigd in een derde land, kan worden aangenomen dat er geen gegevensoverdracht plaatsvindt naar de staten van herkomst van de derde partijen. Derde landen zijn landen waar de AVG geen direct toepasselijke wet is, d.w.z. in principe landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. De overdracht van gegevens aan derde landen vindt alleen plaats als er een adequaat niveau van gegevensbescherming, toestemming van de gebruiker of andere wettelijke toestemming is.

4. Het verlenen van contractuele diensten

4.1. Wij verwerken bestandsgegevens (bijv. namen en adressen en contactgegevens van gebruikers), contractuele gegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) en gezondheidsgegevens (zie 1.4 en 3.2) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en diensten in overeenstemming met art. 6 par. 1 sectie b van de AVG en art. 9 par. 2 sectie h van de AVG. Op de voorgrond van onze dienstverlening staat ons hoortoesteladvies, klantenservice en samenwerking met hoortoestellendeskundigen.

4.2. Na de aanschaf van een hoortoestel ondersteunen we onze klanten bij het aanvragen van financiële steun van de ziekteverzekering. Het doorgeven van klantgegevens aan de betreffende ziekteverzekering wordt uitgevoerd overeenkomstig art. 9, par.2, sectie h in de AVG en voldoet aan de industriestandaard.

4.3. Wanneer u contact met ons opneemt (via e-mail of telefoon), is de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt voor het bewerken van het contactverzoek en de verwerking ervan conform art. 6 par. 1 sectie b van de AVG.

4.4. In het kader van het gebruik van de website verzamelen we, vanwege ons legitieme belang (zie art. 6 par. 1 sectie f van de AVG), de nodige gegevens om het respectievelijke gebruik van onze gebruikers (gebruiksgegevens) mogelijk te maken. Deze omvatten het IP-adres en gegevens over het begin, het einde en het onderwerp van het gebruik van de website en mogelijk gegevens ter identificatie. Deze gegevens dienen voor de voorziening en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de dienst. Ze worden altijd verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn en er zijn geen opslagvereisten. Onze website kan bezocht worden zonder persoonlijke gegevens op te geven. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor het vervolg van onze claims of als er een wettelijke verplichting is in overeenstemming met art. 6 par. 1 sectie c van de AVG.

4.5. De informatie van de gebruikers kan worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management System (“CRM-systeem”). We gebruiken het CRM-systeem “Salesforce” van de leverancier salesforce.com Germany GmbH, Mainzer Landstrasse 50, 60325 Frankfurt, DE) op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersverzoeken).

5. Rechtsgrondslag voor het verlenen van contractuele diensten

5.1. De rechtsgrondslag voor de verwerking hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Zoals beschreven in 5, verzamelen we gegevens voor gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op basis van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving voor telemedia.

5.2. Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonlijke gegevens, dient art. 6 par. 1 sectie a. Algemene Verordening Gegevensbescherming EU (AVG) als rechtsgrondslag.

5.3. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarvan de betrokkene een partij is, dient art. 6 par.1 sectie b van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6 par. 1 sectie c van de AVG als rechtsgrondslag.

5.4. Wij verwerken bestandsgegevens (bijv. namen en adressen en contactgegevens van gebruikers), contractuele gegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en diensten in overeenstemming met art. 6 par. 1 sectie b van de AVG.

5.5. Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, dan dient art. 6 par. 1 sectie f van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

6. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

6.1. We verzamelen op basis van onze rechtsgrondslag in de zin van art. 6 par. 1 sectie f van de AVG gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgeroepen webpagina, gegevens, datum en uur van de toegang, de hoeveelheid van de overgedragen gegevens, melding van het succesvol ophalen, het type browser en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, URL van de doorverwijspagina, IP-adres en de verzoekende provider.

6.2. Logfile-informatie wordt opgeslagen voor veiligheidsdoeleinden (bijvoorbeeld om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) gedurende maximaal 7 dagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere bewaring is vereist voor bewijsdoeleinden, zijn vrijgesteld van verwijdering tot de definitieve opheldering van het incident.

7. Cookies en analyse van de reikwijdte

7.1. Cookies zijn informatie die wordt verzonden van onze webserver of externe webservers naar de webbrowser van gebruikers en die daar worden opgeslagen voor later gebruik. Cookies kunnen kleine bestanden of andere soorten informatieopslag zijn.

7.2. We gebruiken “sessiecookies”, die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek op onze online aanwezigheid. In een sessiecookie wordt een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer opgeslagen, een zogeheten sessie-ID. Daarnaast bevat een cookie informatie over de herkomst en de bewaartermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u het gebruik van onze online aanbieding hebt beëindigd, bijvoorbeeld door uw browser te sluiten.

7.3. Het gebruik van cookies in de context van pseudonieme meting van de reikwijdte informeert gebruikers in de context van dit privacybeleid.

7.4. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de optie uit te schakelen in de systeeminstellingen van hun browser. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

7.5. U kunt het gebruik van cookies, die dienen voor de meting van de reikwijdte en promotionele doeleinden, via de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast op de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) uitschakelen.

7.6. Bovendien gebruiken we voor de webanalyse ook de dienst Hotjar, van de externe leverancier Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Met Hotjar kunnen bewegingen op de websites waar Hotjar wordt gebruikt, worden getraceerd (zogenaamde hittekaarten). U kunt bijvoorbeeld zien hoever gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers zo vaak klikken. Bovendien worden technische gegevens zoals geselecteerde taal, systeem, schermresolutie en browsertype vastgelegd. Hierbij kunnen op zijn minst tijdelijk tijdens het bezoek aan onze website profielen van gebruikers worden aangemaakt. Bovendien is het met Hotjar ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites sneller en klantvriendelijker te maken. Privacybeleid: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-Out: https://www.hotjar.com/opt-out.

8. Google Analytics

8.1. Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art.6 par. 1 sectie f van de AVG) gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”) , Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker, wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen.

8.2. Google is gecertificeerd onder de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt hierdoor een garantie om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

8.3. Google zal deze informatie in onze naam gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker te evalueren, rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om ons te voorzien van andere diensten met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik. In dit geval kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

8.4. We gebruiken Google Analytics om de advertenties die zijn ingeschakeld door advertentieservices die worden aangeboden door Google en zijn dochterondernemingen, alleen weer te geven aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald aan de hand van de bezochte websites) die we naar Google verzenden (zogenaamde “remarketing”, of ‘Google Analytics-doelgroepen’). Met de hulp van de remarketingdoelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties aansluiten bij het potentiële belang van gebruikers en niet vervelend zijn.

8.5. We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten die bij de Europese Economische Ruimte zijn aangesloten, wordt ingekort. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar verkort.

8.6. Het door uw browser bezorgde IP-adres kan niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, de gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens, gerelateerd aan hun gebruik van het online aanbod verzamelt, evenals de verwerking van dergelijke gegevens door Google verhinderen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8.7. Kijk op de websites van Google voor meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellingen en herroepingsmogelijkheden: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt“), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor promotionele doeleinden“), http://www.google.de/settings/ads (“Informatie beheren die Google gebruikt om advertenties weer te geven“).

9. Google Marketing Services

9.1. Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 sectie f van de AVG) gebruiken we de marketing- en remarketingdiensten (“Google Marketing Services”) Van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (” Google “).

9.2. Google is gecertificeerd onder de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt hierdoor een garantie om te voldoen aan de Europese privacywetgeving. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

9.3. De gegevens van de gebruikers worden pseudoniem verwerkt in de context van de Google Marketing Services. D.w.z. dat Google bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar wel de relevante datacookie-gerelateerd in pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet beheerd en weergegeven worden aan een specifiek geïdentificeerde persoon, maar aan de eigenaar van de cookie, ongeacht wie de eigenaar van de cookie is. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisatie. De informatie die via Google Marketing Services over gebruikers wordt verzameld, wordt naar Google verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

9.4. Daarnaast kunnen we de “Google Tag Manager” gebruiken om Google Analytics en Marketing Services te integreren en beheren op onze website.

9.5. Zie de overzichtspagina voor meer informatie over het gegevensgebruik van Google voor marketingdoeleinden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

9.6. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via Google Marketing Services, kunt u gebruik maken van de opties voor instellingen en opt-out van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

10. Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook Marketing Services

10.1. Binnen ons online aanbod wordt op grond van onze legitieme interesse in analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden, de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook gebruikt, ingesteld door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , VS, of, als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

10.2. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt hierdoor een garantie om te voldoen aan de Europese privacywetgeving. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

10.3. Met behulp van de Facebook-pixel is het aan de ene kant mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor het weergeven van advertenties te bepalen (de zogenaamde “Facebook-advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook Pixel om de Facebook-advertenties die door ons zijn ingeschakeld alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald aan de hand van de bezochte websites) die we naar Facebook verzenden (zogenaamde “aangepaste doelgroepen’”). Met de hulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij het potentiële belang van gebruikers en niet vervelend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden doorgronden, waarin we zien of gebruikers werden doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie klikten (zogenaamde “conversie”).

10.4. De Facebook-pixel wordt, wanneer u onze website oproept, direct door Facebook geïntegreerd en kan op uw apparaat een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt in de ingelogde status, wordt uw bezoek aan ons online aanbod genoteerd in uw profiel. De gegevens die over u zijn verzameld, zijn anoniem voor ons, en bieden ons dus geen conclusies over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en zowel door Facebook als voor eigen marktonderzoeks- en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Wanneer we gegevens naar Facebook moeten verzenden, voor vergelijkingsdoeleinden, worden deze lokaal in de browser gecodeerd en vervolgens via een veilige https-verbinding naar Facebook verzonden. Dit gebeurt uitsluitend met het doel om een vergelijking te maken met de op dezelfde wijze versleutelde Facebook-gegevens.

10.5. Bovendien gebruiken we bij het inzetten van de Facebook-pixel de aanvullende functie “geavanceerde synchronisatie” (hierbij worden gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID’s van de gebruiker vervolledigd) voor de vorming van doelgroepen (“aangepaste doelgroepen” of “gelijkaardige doelgroepen”) op Facebook. Verdere opmerkingen over “geavanceerde synchronisatie”: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).

10.6. Ook gebaseerd op de grondslag van onze legitieme interesses, gebruiken we de methode “aangepaste doelgroepen van bestanden” van het sociale netwerk Facebook, Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van geregistreerde klanten geüpload naar Facebook. De upload wordt alleen gebruikt om ontvangers van onze Facebook-advertenties te identificeren. We willen ervoor zorgen dat de advertenties alleen worden weergegeven aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten.

10.7. De verwerking van de gegevens door Facebook is onderdeel van de richtlijnen inzake gegevensgebruik van Facebook. Dienovereenkomstig, algemene opmerkingen over de presentatie van Facebook-advertenties, in de richtlijnen inzake gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in de Help-sectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

10.8. U kunt bezwaar maken tegen de Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten van advertenties u op Facebook ziet, gaat u naar de pagina die is ingesteld door Facebook en volgt u de instructies op de op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen: www.facebook.com/settings. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. dat ze geschikt zijn voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

10.9. U kunt het gebruik van cookies, die dienen voor de meting van de reikwijdte en promotionele doeleinden, via de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org) en daarnaast op de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) uitschakelen.

11. Kredietcontrole door Arvato infoscore GmbH

11.1 Als wij producten leveren voorafgaand aan de betaling (bijv. testen van gehoorapparaten, levering op rekening), behouden we ons het recht om een kredietcontrole uit te voeren, op basis van wiskundig-statistische procedures, om onze belangen te beschermen. Grondslagen in de wet hierover zijn artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole worden verzonden naar de volgende serviceproviders:
arvato infoscore GmbH
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
De kredietinformatie bevat kansberekeningen (zogenaamde scorewaarden). Als scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de kredietrating, dan zijn ze gebaseerd op wetenschappelijk erkende wiskundige-statistische procedures op basis van adresgegevens. Wij gebruiken het resultaat van de kredietcontrole, de statistische kans op wanbetaling, om beslissingen te nemen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie.

11.2 Wij behouden ook het recht om uw gegevens (naam, adres en indien van toepassing, geboortedatum) door te sturen naar infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532, Baden-Baden om, met het oog op kredietwaardigheid, uw gegevens te verifiëren. Dergelijke overdrachten mogen alleen gedaan worden als het noodzakelijk is om de legitieme belangen van onze onderneming of die van derden veilig te stellen en wanneer het opweegt tegen fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die onder de bescherming van persoonsgegevens valt. Gedetailleerde informatie over het zakelijke doel van infoscore Data GmbH, betreffende gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op informatie, het recht op verwijderingen en correctie, etc. kan worden gevonden op: finance.arvato.com/en/verbraucher/selbstauskunft/infoscore-consumer-data-gmbh.html

11.3 Na de voltooiing van het contract worden uw gegevens bij ons opgeslagen voor eventuele verdere bestellingen, tenzij u het hier uitdrukkelijk niet mee eens bent. Een overdracht aan derden vindt niet plaats.

12. Nieuwsbrief

12.1. Met de volgende informatie zullen we u informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de procedures voor registratie, verzending en statistische evaluatie, en uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

12.2. Inhoud van de nieuwsbrief: We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen met reclame-informatie (hierna “nieuwsbrief” genoemd) alleen met de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover, in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief, de inhoud ervan concreet wordt beschreven, zijn deze bindend voor de toestemming van de gebruikers. Overigens bevatten onze nieuwsbrieven informatie over producten en aanbiedingen.

12.3. Dubbele opt-in en logging: De aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt door middel van een zogenaamde double opt-in procedure. D.w.z. dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk, opdat niemand zich kan registreren met vreemde e-mailadressen. De registratie voor de nieuwsbrief wordt gelogd om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen. Dit omvat de opslag van het tijdstip van login en bevestiging, evenals het IP-adres. Ook de wijzigingen in uw gegevens die opgeslagen zijn bij de verzendserviceprovider worden geregistreerd.

12.4. Aanmeldingsgegevens: Om u te abonneren op de nieuwsbrief volstaat het om uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen wij u om een naam op te geven om u in de nieuwsbrief persoonlijk aan te spreken.

12.5. Het gebruik van de verzendserviceprovider, de uitvoering van statistische enquêtes en analyses en het loggen van het registratieproces zijn gebaseerd op onze grondslagen in overeenstemming met art. 6 par. 1 sectie f van de AVG. Onze interesse is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als voldoet aan de verwachtingen van onze gebruikers.

12.6. Beëindiging/intrekking – u kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, d.w.z. uw toestemming herroepen.

13. Gegevensbeveiliging

We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en de vertrouwelijke verwerking van persoonlijke gegevens. Onze medewerkers zijn dienovereenkomstig opgeleid. Zowel interne als externe audits zorgen voor naleving van alle gegevensbeschermingsrelevante processen bij audibene GmbH.

14. Rechten van de gebruiker

14.1. Gebruikers hebben het recht om op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die door ons over hen zijn opgeslagen.

14.2. De gebruikers hebben bovendien het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, de verwerking en verwijdering van hun persoonlijke gegevens te beperken, indien van toepassing, hun recht op gegevensportabiliteit te doen gelden en, in geval van onwettige verwerking, een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende instantie.

14.3. Gebruikers kunnen eveneens hun toestemming intrekken, hoofdzakelijk met effecten in de toekomst.

14.4. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij het betreffende regelgevende agentschap. Als u vragen of klachten heeft over gegevensbescherming, raden we u aan eerst contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (data-protection@audibene.nl).

14.5. Als u de bovenstaande rechten wilt uitoefenen voor het corrigeren van foutieve gegevens, het verwijderen van persoonlijke gegevens of het verstrekken van informatie over opgeslagen gegevens, neem dan contact op met:

Functionaris voor gegevensbescherming: Valentin Neumann

E-mail: data-protection@audibene.nl

15. Verwijdering van gegevens

15.1. De bij ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor hun doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag. Voor zover de gegevens van de gebruikers niet worden verwijderd omdat ze vereist zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, zal hun verwerking beperkt zijn. D.w.z. dat gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens van gebruikers die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

15.2. Volgens wettelijke vereisten gebeurt de opslag gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257, par. 1 van het Handelswetboek (handelsportefeuilles, voorraden, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige documenten enz.) En gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147, par. 1 van de Belastingwet AO (boeken, administratie, managementverslagen, boekhoudkundige documenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingheffing, enz.).

16. Recht op intrekking

Gebruikers kunnen op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

17. Wijzigingen aan het privacybeleid

17.1. We behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen, om het aan te passen aan gewijzigde juridische situaties, of aan wijzigingen in de dienstverlening en de gegevensverwerking. Dit is echter alleen van toepassing op verklaringen van gegevensverwerking. Wanneer de toestemming van de gebruikers vereist is of als elementen van het privacybeleid bepalingen bevatten over de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden aangebracht met toestemming van de gebruikers.

17.2. De gebruikers worden verzocht om zichzelf regelmatig te informeren over de inhoud van het privacybeleid .

Voor vragen of opmerkingen over uw rechten of over ons privacybeleid, kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Valentin Neumann (data-protection@audibene.nl).