Privacybeleid

Algemeen

audibene B.V. (hierna “audibene” of “wij”) neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen van het recht inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd) en het Uitvoeringswet AVG (UAVG). Hierna informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Naam en adres van de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij in de zin van de AVG en andere relevante bepalingen inzake gegevensbescherming is:

audibene B.V.
Amsterdamsestraatweg 421
3551 CL Utrecht

Tel.: 055 80 80 140
E-mail: info@audibene.nl
Website: www.audibene.nl

 

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Indien u vragen heeft over de gegevensbescherming van audibene, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: data-protection@audibene.nl. U kunt ook per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde adres. Gelieve uw brief duidelijk te richten aan de “Data Protection Officer”.

1. Algemene informatie over onze verklaring inzake gegevensbescherming

Onze verklaring inzake gegevensbescherming informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk “online-aanbod” of “website” genoemd). De verklaring gegevensbescherming geldt ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten waarop het onlineaanbod wordt uitgevoerd.

De term “gebruiker” omvat alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, met name onze zakenpartners, klanten en belanghebbende partijen. De hier gebruikte termen moeten worden opgevat als geslachtsneutraal.

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon kan onder meer worden geïdentificeerd aan de hand van zijn naam of leeftijd (art. 4, lid 1, AVG). Voor verdere terminologie, in het bijzonder “verwerking”, wordt verwezen naar art. 4 AVG.

2. veiligheidsmaatregelen

Wij treffen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen volgens de laatste stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetten op de gegevensbescherming worden nageleefd en aldus de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. Zowel interne als externe audits zorgen ervoor dat bij audibene alle processen die relevant zijn voor gegevensbescherming worden nageleefd.

De veiligheidsmaatregelen omvatten met name regelmatige controles van de toegang tot en de overdracht van persoonsgegevens. Bovendien controleren wij altijd de toegang tot gebouwen en gegevensverwerkingssystemen.

Onze werknemers en alle personen die bij de gegevensverwerking betrokken zijn, zijn verplicht de wetten inzake gegevensbescherming na te leven en vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Onze werknemers worden dienovereenkomstig opgeleid.

3. gegevensverwerking door audibene

3.1. Voor de levering van onze contractuele dienst

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Inventarisgegevens (bv. naam, adres, e-mail en telefoonnummer),
 • Contractgegevens (bv. gebruikte diensten, betalingsinformatie),
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina’s op onze website, interesse in onze producten),
 • inhoudelijke gegevens (bijv. gegevens in ons contactformulier) en
 • Indien nodig – gezondheidsgegevens (b.v. informatie over gehoorvermogen, allergieën, vroegere middenoorontstekingen).

Het zwaartepunt van onze dienstverlening ligt bij het advies voor hoortoestellen, de klantenservice en de samenwerking met de audiciens. Wanneer contact met ons wordt opgenomen via e-mail of telefoon, worden de gegevens van de gebruiker verwerkt met het oog op de behandeling van het contactverzoek en de verwerking ervan (rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. b AVG).

Indien u ons een mobiel nummer of een e-mailadres verstrekt, zullen wij dit ook gebruiken in het kader van onze dienstverlening om contact met u op te nemen, onder meer in de vorm van korte berichten (SMS) (rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. b AVG).

Wij werken samen met partner-akoestici die uw hoortoestel vakkundig en individueel bij u zullen aanmeten. Om dit mogelijk te maken, geven wij de voor de aanpassing van het hoortoestel en dus voor de preventieve gezondheidszorg noodzakelijke gezondheidsgegevens door aan de voor u verantwoordelijke partner-akoesticus, na uw uitdrukkelijke toestemming. Een gecodeerde overdracht van de gegevens vindt plaats zodra een afspraak is gemaakt met een van onze partner-akoestici. De rechtsgrondslagen zijn artikel 9, lid 2, onder a), en artikel 9, lid 2, onder h), juncto artikel 3 AVG.

Na de aankoop van een hoortoestel ondersteunen wij onze klanten bij het aanvragen van financiële steun bij de ziekteverzekeringsmaatschappij. De overdracht van cliëntgegevens aan de betreffende zorgverzekeraar vindt plaats na uitdrukkelijke toestemming (rechtsgrondslag art. 9 lid 2 lit. a AVG) en voldoet aan de branchenorm.

3.2. Online vragenlijst

Op onze website kunnen gebruikers een vragenlijst invullen om zich in te schrijven voor een eerste telefonische adviessessie zonder enige verplichting.

Dit maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om zich in te schrijven voor counseling. Aan de hand van de gegeven antwoorden kunnen wij zien of de betrokken gebruiker geschikt is voor begeleiding en zo onze producten gericht aanbieden.  De vragen worden door ons zo gekozen en geformuleerd dat alleen de voor dit doel benodigde informatie wordt gevraagd. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is derhalve ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. f AVG.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer aan het eind van de vragenlijst het telefoonnummer wordt ingevuld. De gegevens worden vervolgens opgeslagen in ons klantenrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”). Daar kunnen de gegevens worden ingezien door de desbetreffende klantadviseur, die vervolgens contact met u zal opnemen voor advies. Meer gedetailleerde informatie over ons CRM-systeem is te vinden onder punt 4.1.

Onder meer de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Leeftijd bij benadering (ouder of jonger dan 55 jaar),
 • postcode,
 • geslacht,
 • naam,

Onze dienst omvat in de eerste plaats adviesverlening tot en met de aankoop van een hoortoestel. Om ervoor te zorgen dat wij alleen contact opnemen met gebruikers die een passend advies nodig hebben, kunnen voor sommige vragen persoonsgegevens met een mogelijk gezondheidskundig verband in de zin van artikel 9, lid 1, van de verordening gegevensbescherming worden verwerkt. De overeenkomstige vragen zijn in de vragenlijst aangegeven.

Dit is onder meer het geval voor vragen in verband met het dragen van een hoortoestel, aangezien deze informatie kunnen verschaffen over het hoogvermogen van de persoon (bv. of gebruikers vaak het volume van de tv hoger moeten zetten).

Wij verwerken de gegevens met mogelijk gezondheidsrelevantie op basis van de uitdrukkelijke toestemming die gebruikers ons geven aan het eind van de vragenlijst. De rechtsgrondslag is Art. 9 para. 2 lit. a AVG.

 

3.3. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Op basis van ons legitiem belang (rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. f AVG) verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde server log files). Deze gegevens worden gebruikt voor de verstrekking en het op de behoeften afgestemde ontwerp van onze dienst. De toegangsgegevens omvatten met name:

 • Naam van de bezochte website,
 • dossier,
 • datum en tijd van toegang,
 • Onderwerp van het gebruik van de webpagina
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • bericht over succesvol ophalen,
 • browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • IP-adres en
 • De verzoekende provider.

Een IP-adres (afkorting van Internet Protocol) wordt gebruikt om een computer of smartphone in een netwerk op unieke wijze te identificeren. Het is het adres van een webadres of een apparaat op een netwerk. Het IP-adres geeft informatie over de locatie en de provider van de gebruiker. Zo kan worden nagegaan waar de internetgebruiker zich bevindt en welke provider hij gebruikt om toegang te krijgen tot het internet.

Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen, zoals het ophelderen van misbruik of fraude, maximaal 7 dagen bewaard en daarna verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden noodzakelijk is, worden niet gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze aanspraken of er een wettelijke verplichting bestaat (art. 6 lid 1 lit. c AVG).

 

3.4. Cookies en analyse van het bereik

Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn.

Wij gebruiken “sessiecookies”, die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze online aanwezigheid. Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Bovendien bevat een cookie informatie over de herkomst ervan en de bewaarperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden gewist wanneer u klaar bent met ons online-aanbod, bijvoorbeeld door de browser te sluiten.

Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de website in de VS (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

3.5. Duur van de opgeslagen gegevens

De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

Indien gebruikersgegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

 

4. doorgifte van gegevens aan derden

Een overdracht van persoonsgegevens van de gebruikers aan derden (Art. 4 Nr. 10 AVG) vindt alleen plaats in het kader van de wettelijke vereisten. De term “derden” omvat ook de met ons samenwerkende partner-akoestici. Op grond hiervan worden gegevens doorgegeven indien een gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven (rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. a AVG), indien dit noodzakelijk is voor contractuele doeleinden (rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. b AVG) of indien er legitieme belangen zijn voor de economische en effectieve bedrijfsvoering (rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. f AVG).

Indien wij gebruik maken van diensten van andere aanbieders om onze diensten te verlenen, nemen wij passende juridische voorzorgsmaatregelen en overeenkomstige technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften.

Als de maatschappelijke zetel van een van onze providers zich in een derde land bevindt, d.w.z. een staat buiten de Europese Unie, zorgen wij ervoor dat een gegevensoverdracht naar het betreffende derde land alleen plaatsvindt onder de beschermende waarborgen van de GDPR, voor zover dit noodzakelijk is. Bijgevolg vindt een doorgifte van gegevens naar een derde land die een gegevensverwerking in de zin van de AVG inhoudt, slechts plaats indien zij algemeen geoorloofd is op grond van artikel 6 AVG en, in het geval van bijzondere persoonsgegevens, op grond van artikel 9 AVG. Bijvoorbeeld, indien de gebruiker ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Vervolgens zorgen wij ervoor dat het ofwel een veilig derde land is volgens art. 45 AVG volgens de EU Commissie of dat de persoonlijke gegevens voldoende beschermd zijn bij de speciale ontvanger volgens art. 46 AVG. In andere gevallen vindt een gegevensoverdracht naar een derde land alleen plaats volgens de uitzonderingen van artikel 49 AVG.

Nadere informatie is te vinden bij elk van de hieronder vermelde aanbieders, alsook op ons Consent Management Platform onder punt 5.

 

4.1. Customer Relationship Management Systeem van salesforce.com

De gegevens van de gebruikers kunnen worden opgeslagen in ons systeem voor het beheer van klantenrelaties (“CRM-systeem”). Wij gebruiken het CRM-systeem “Salesforce”, van de aanbieder salesforce.com Netherlands BV, Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA, Amsterdam, Nederland (hierna “salesforce.com”).

Ons CRM-systeem wordt gebruikt om onze interactie met klanten te organiseren en te beheren. Wij doen dit op basis van onze legitieme belangen om gebruikersaanvragen efficiënter te kunnen verwerken (rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f AVG). Indien wij de toestemming van de gebruiker hebben voor de verwerking van zijn gegevens, verwerken wij de gegevens in overeenstemming met de toestemming (rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a AVG).

Onder andere de volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt in ons CRM-systeem bij salesforce.com:

 • Naam en gegevens over de aanhef (bv. geslacht, academische titel),
 • Salesforce ID’s (account ID, opportunity ID),
 • contactinformatie (bv. e-mailadres, telefoonnummers, adres),
 • Geboortedatum en leeftijd,
 • Voorkeuren (bv. of u sms-berichten van ons wilt ontvangen of u wilt uitschrijven, taal),
 • interesse in onze producten en diensten,
 • Verzekeringsgegevens (bv. soort verzekering, verzekeraar, polisnummer, vrijstelling van eigen bijdrage, beroepsvereniging, zorgniveau),
 • Betalingsgegevens (bv. kredietwaardigheidscontrole, documenten betreffende de eigen bijdrage, kostenramingen, in geval van betaling in termijnen op grond van een domiciliëringsmandaat, het IBAN-nummer),
 • Factuurgegevens (b.v. factuurgegevens, ordergegevens, kostenramingen en aanmaak van facturen op basis van de “boodschappenmand-items”).

Inkomende gesprekken kunnen worden opgenomen. De registratie wordt alleen gestart als de gebruiker daarmee instemt (rechtsgrondslag art. 6 par. 1 p. 1 lit. a AVG).

Wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers in ons CRM-systeem om onze dienst te kunnen verlenen. Onze service omvat met name de raadpleging en de aankoop van een hoortoestel. In de loop van onze adviesdienst, met name via telefoongesprekken met onze adviseurs, verwerken wij persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid om een hoortoestel te vinden dat geschikt is voor de betrokken gebruiker. Dit omvat:

 • Gegevens uit de vragenlijst (meer details onder punt 3.2.),
 • Informatie om het hoorvermogen te bepalen (bv. beroep, vrijetijdsbesteding, verschillende luistersituaties, die worden besproken en geëvalueerd in een intern puntensysteem),
 • Eerste hulpverlener of nazorgverlener, tinnitus, KNO-advies beschikbaar,
 • Afspraak met partner-audioloog (inclusief welke hoortoestellen worden getest, audiogrammen, aanpasrapporten),
 • niveau van zorg in het geval van verzekeringsgegevens.

Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als gebruikers ons vrijwillig informatie verstrekken, d.w.z. toestemming geven voor de verwerking, en de gegevens nodig zijn om onze dienst te verlenen (rechtsgrondslag art. 9 lid 2 lit. a AVG).

Om de gegevensbescherming te waarborgen, hebben wij salesforce.com in een opdrachtverwerkingsovereenkomst conform art. 28 (3) AVG verplicht om de gegevens te beschermen en uitsluitend te verwerken voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, in het bijzonder voor het leveren van onze adviesdienst.

Salesforce.com is gevestigd in San Francisco, VS. Er kan dus een overdracht van gegevens naar een derde land plaatsvinden.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van salesforce.com: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/.

5. Diensten die wij gebruiken

Wij maken gebruik van verschillende diensten waarbij persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. U kunt alle diensten die wij gebruiken in ons “Consent Management Platform” bekijken via de onderstaande link, waaronder

 • Het doel waarvoor wij elke dienst gebruiken,
 • Het bedrijf dat de gegevens verwerkt,
 • Voor welk doel de gegevens worden verzameld binnen de Diensten,
 • of bij de gegevensverwerking gebruik wordt gemaakt van cookies of andere technologieën, zoals pixels,
 • Welke gegevens daarbij worden verzameld,
 • De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking,
 • De primaire locatie van de gegevensverwerking,
 • De duur van de opslag,
 • aan welke derde landen de dienst de gegevens doorgeeft, en
 • Wie ontvangt de verzamelde gegevens.

Bovendien kunt u zoveel mogelijk zelf bepalen welke Diensten u wilt aanvaarden door uw toestemming te geven en in te trekken.

Klik hier om toestemming voor het gebruik van Diensten te verlenen of in te trekken: Platform voor het beheer van toestemming

 

5.1. Gebruik van essentiële technologieën

De essentiële technologieën die wij gebruiken, zijn nodig om de kernfunctionaliteit van onze website mogelijk te maken. Wij hebben ze nodig om ervoor te zorgen dat onze website soepel functioneert en dat wij alle elementen kunnen weergeven. Wij gebruiken ook web analytics om ons te helpen onze website te verbeteren en eventuele fouten op te sporen en te herstellen. Zo gebruiken wij de volgende technologieën op basis van onze legitieme belangen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

 

5.2. Gebruik van marketingtechnologieën

Wij gebruiken marketingtechnologieën zoals cookies om advertenties te kunnen richten die daadwerkelijk relevant zijn voor uw interesses.

In sommige gevallen verwerken wij ook persoonsgegevens op het gebied van offline tracking voor marketingdoeleinden. Dit zijn gegevens die aangeven of een klik op een advertentie bij een van onze marketingpartners tot verdere beslissingen heeft geleid, zoals een afspraak bij een partneraudicien of de aankoop van een van onze producten. Wij gebruiken offline trackingtechnologieën om het bereik en de doeltreffendheid van onze advertenties te meten, zodat wij betere beslissingen kunnen nemen en alleen die mensen kunnen bereiken voor wie ons aanbod echt waardevol is.

In het geval van sociale netwerken (met inbegrip van diensten van Facebook Ireland Ltd.) wordt voor dit doel ook een doelgroep aangemaakt. Daartoe geven wij gegevens over gebruikers (bijv. cookie-ID’s, e-mailadressen) waarvan wij aannemen dat zij tot een doelgroep behoren of bepaalde kenmerken hebben, in versleutelde vorm door aan het desbetreffende sociale netwerk voor matching. Het sociale netwerk vergelijkt vervolgens de door ons doorgegeven gegevens met gebruikersprofielen in het sociale netwerk, zodat door ons advertenties kunnen worden geplaatst voor geïnteresseerde klanten in het sociale netwerk. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a AVG).

Via de link hierboven kunt u alle door ons gebruikte marketingtechnologieën bekijken, toestemming geven voor het gebruik ervan en uw toestemming intrekken. Onder het veld “Categorieën” kunt u uw toestemming intrekken voor alle marketingtechnologieën samen. Onder het veld “Diensten” kunt u individueel beslissen voor welke marketingtechnologieën u uw toestemming wilt intrekken.

 

5.3. Gebruik van analysetechnologieën

Deze technologieën stellen ons in staat te analyseren hoe gebruikers omgaan met de website om zo de prestaties te meten en te verbeteren. Daarbij wordt informatie anoniem verzameld en gerapporteerd. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a AVG).

Via de link hierboven kunt u alle door ons gebruikte analysetechnologieën bekijken, toestemming geven voor het gebruik ervan en uw toestemming intrekken.

Onder het veld “Categorieën” kunt u uw toestemming intrekken voor alle analysetechnologieën samen. Onder het veld “Diensten” kunt u individueel beslissen voor welke analysetechnologieën u uw toestemming wilt intrekken.

 

5.4. Gebruik van functionele technologieën

Wij gebruiken functionele technologieën om het gebruik van onze website te analyseren en zo de prestaties te meten en te verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a AVG).

Via de link hierboven kunt u alle functionele technologieën die wij gebruiken bekijken, toestemming geven voor het gebruik ervan en uw toestemming intrekken.

Onder het veld “Categorieën” kunt u uw toestemming intrekken voor alle Functionele technologieën tezamen. Onder het veld “Diensten” kunt u individueel beslissen voor welke functionele technologieën u uw toestemming wilt intrekken.

6. betalingsdienstaanbieder

6.1. Mollie

Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V., Mollie HQ, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland (hierna: “Mollie”). Hierdoor kunnen wij onze klanten verschillende betalingsmogelijkheden bieden.

We gebruiken ook Plink. Plink is een app ontwikkeld door mollie. Met deze app kunnen we betaallinks maken voor eenmalig gebruik of voor meervoudig gebruik.

Voor de bovengenoemde doeleinden verwerkt Mollie de volgende gegevens over u:

 • Uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of kredietkaartnummer).
 • Uw IP-adres
 • Uw internetbrowser en apparaattype
 • In sommige gevallen, uw voor- en achternaam
 • In sommige gevallen kunnen uw adresgegevens
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die u van onze klant hebt gekocht
 • andere persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld per brief of telefonisch.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is hier niet alleen Art. 6 (1) lit. f AVG, maar ook Art. 6 (1) lit. c AVG. Deze rechtsgrondslag is alleen van toepassing op de doorgifte van gegevens aan Mollie, niet op de verwerking van persoonsgegevens die Mollie zelf uitvoert als verantwoordelijke voor de verwerking.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Mollie op het volgende e-mailadres: dpo@mollie.com.

6.2. Synck

Wij maken gebruik van de verzekeringsdienst van Synck Company, Veilingweg 7, 3981 PB Bunnik, Nederland (hierna “Synck”). Synck treedt voor ons op als verzekeringspartner, zodat wij elke klant een verzekeringsofferte kunnen aanbieden. Persoons- en gezondheidsgegevens worden alleen doorgegeven in geval van het afsluiten van deze verzekering. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van de overeenkomst en de volledige afwikkeling van de vordering.

Voor de bovengenoemde doeleinden worden de volgende gegevens door Synck verwerkt:

 • Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Bankgegevens: zoals rekeninghouder, IBAN, BIC/SWIFT en kredietinstelling.
 • Gegevens hoortoestel: fabrikant, model, serienummer

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn art. 6, lid 1, onder b) en c), AVG en art. 9, lid 2, onder a), AVG.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Synck: https://www.synckcompany.nl/contact/privacy-statement/

7. nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief in te schrijven, stemt u in met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a AVG.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Afgezien daarvan bevatten onze nieuwsbrieven informatie over producten en aanbiedingen.

Double-Opt-In en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd, alsmede het IP-adres. Evenzo worden wijzigingen in uw gegevens die bij de dienstverlener zijn opgeslagen, geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief.

Het gebruik van de verzenddienstverlener, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyses en de registratie van het registratieproces zijn gebaseerd op onze legitieme belangen (rechtsgrondslag Art. 6 par. 1 lit. f AVG). Onze belangstelling gaat uit naar het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

Uitschrijven/intrekken – U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen op elk moment intrekken. Dit kan gebeuren via een link aan het eind van de e-mail.

8. rechten van de gebruikers

Als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 • Recht op kosteloze informatie overeenkomstig art. 15 AVG of en welke gegevens over u door ons zijn verwerkt,
 • Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens overeenkomstig art. 16 AVG,
 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het “recht om te worden vergeten” in de zin van art. 17 AVG, voor zover dit niet in strijd is met eventuele bewaarplichten,
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking, voor zover aan de vereisten van art. 18 AVG is voldaan,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover aan de vereisten van artikel 20, lid 1, AVG is voldaan,
 • Recht om op grond van artikel 21, lid 1, AVG bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die is uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) en f), AVG, en in het bijzonder het recht om op grond van artikel 21, lid 2, AVG te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking met het oog op direct marketing (zie hieronder).

Gebruikers kunnen de door hen gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Hiertoe kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via: data-protection@audibene.nl.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de belangenafweging overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), AVG plaatsvindt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking (art. 21, lid 1, AVG). Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten die, vanuit uw standpunt, pleiten tegen de door ons uitgevoerde verwerking. Wij zullen dan de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Onafhankelijk daarvan kunt u te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse (artikel 21, lid 2, AVG).

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de GDPR, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

Indien u vragen of klachten hebt in verband met gegevensbescherming, raden wij u aan eerst contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (data-protection@audibene.nl).

Indien u uw hierboven opgesomde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: data-protection@audibene.nl.

Ook bij het doen gelden van uw rechten willen wij handelen op een wijze die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. Daarom willen wij u vragen zich te identificeren (bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs te verstrekken). De gegevens worden niet opgeslagen en worden gewist nadat de identiteit is vastgesteld, d.w.z. nadat het doel is bereikt.

9. wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties of in geval van wijzigingen in de dienstverlening en de gegevensverwerking.

De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van de verklaring inzake gegevensbescherming.

De gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitanten is te vinden op audibene.de/datenschutz-bewerber.

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw rechten of ons privacybeleid, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (data-protection@audibene.nl) .

 

Status: Augustus 2021