Algemene voorwaarden

1. Inleiding
audibene B.V. (hierna: “audibene”) heeft op www.audibene.nl een informatieportaal over gehoorverlies, hoortoestellen en hoorhulpmiddelen. audibene heeft daarnaast een Klantenservice die per telefoon en online antwoorden geeft op vragen over deze onderwerpen. audibene biedt consumenten (vervolgens: “Klanten”) de mogelijkheid om gehoorapparaten en hoorhulpmiddelen tegen gunstige prijzen aan te schaffen. De selectie en aanpassing van deze apparaten wordt gedaan door audiciens waarmee audibene een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten en die zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de hoortoestelaanpassing (vervolgens: “partneraudicien”).

2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aflevering: het moment waarop het product aan de Klant wordt aangeboden dan wel het moment waarop het product door de Klant wordt opgehaald bij audibene;
audibene: de verkopende partij die u informeert, adviseert en begeleidt in het traject naar de best passende hooroplossing.
Klant: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruikmaakt van de diensten en/of zaken van audibene anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Defect: een fout of gebrek in het gebruikte materiaal, de constructie en/of het ontwerp van een product, als gevolg waarvan het product niet goed functioneert;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; (koop op afbetaling?)
Leverbon/offerte: termen die door elkaar heen worden gebruikt voor het document waarin de geoffreerde producten en prijsstellingen worden benoemd. Bij het ontvangen van de producten ondertekent u deze offerte.
Maatwerkproducten: Producten die speciaal naar persoonlijke maat en vorm voor u worden besteld en geleverd. Hieronder vallen alle producten waarbij, door middel van afdrukmateriaal of scans, de maat bij u(w oren) is genomen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Klant en audibene en/of Klant en partneraudicien.
Product: het hoortoestel (ook demo-hoortoestel of leen-hoortoestel) en/of de daaraan verwante producten die conform de overeenkomst door audibene (tijdelijk) aan de Klant worden geleverd;
Partneraudicien: betreffende winkel waarmee audibene een samenwerkingsovereenkomst heeft die zorgt voor de praktische uitvoering van de dienstverlening.
Tevredenheidsverklaring: document waaruit de bevestiging van tevredenheid over en de koop van de geoffreerde producten blijkt.
Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen audibene en de zorgverzekeraar van de Klant, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de Klant; en
Zorgpolis: de verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de Klant krachtens de Zorgverzekeringswet.

3. Algemeen
Partijen bij deze algemene leveringsvoorwaarden (in het vervolg: “algemene voorwaarden”) zijn audibene en de Klant. audibene is te bereiken onder de volgende contactgegevens:
audibene B.V.
Amsterdamsestraatweg 421
3551 CL Utrecht
info@audibene.nl
055 80 80 140
audibene is een officieel zusterbedrijf van hear.com.

4. Toepasselijkheid
§1. Het aanbod van audibene richt zich uitsluitend op particuliere gebruikers en niet op zakelijke afnemers. Deze algemene voorwaarden zijn ook uitsluitend van toepassing bij de verkoop aan particuliere gebruikers.
§2. audibene behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden voor aankopen van tijd tot tijd te herzien en er wijzigingen in aan te brengen. Voor u gelden deze Algemene voorwaarden, totdat wij u van een wijziging van deze voorwaarden op de hoogte stellen. Indien u met gewijzigde voorwaarden niet akkoord wenst te gaan, dient u ons dat binnen 7 werkdagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden schriftelijk te laten weten.
§3. Voorwaarde voor een overeenkomst tussen de Klant en audibene, is dat de Klant 18 jaar of ouder moet zijn op het moment van het afsluiten van de koopovereenkomst. Indien de Klant jonger is dan 18 jaar, kan de overeenkomst alleen worden aangegaan met een wettelijk vertegenwoordiger.

5. Prijzen
§1. Als prijs voor het te leveren Product en eventuele daarmee samenhangende diensten geldt de prijs zoals vermeld in de offerte van audibene.
§2. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW.

6. Levertijd, aflevering en risico
§1. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft Klant nimmer recht op vergoeding van directe of indirecte schade, ontbinding der overeenkomst, of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Wel is de Klant na het verstrijken van de levertijd gerechtigd een nieuwe redelijke termijn aan te zeggen bij gebreke van levering, waarbinnen de Klant gerechtigd is de overeenkomst zonder kosten te ontbinden door schriftelijk mededeling daarvan aan audibene binnen 14 dagen.
§2. De leverdatum van een product is de datum waarop het product is afgeleverd aan u. In het geval u dit bij een audibene partneraudicien doet, is de leverdatum de datum waarop u het product/de producten afhaalt bij die winkel. Indien de partneraudicien u aan huis heeft bezocht, is de leverdatum de datum waarop het product/de producten bij u thuis worden achtergelaten.
§3. Het risico voor het product gaat op de Klant over op de leverdatum (zoals benoemd in 6.§2).
§4. Maatwerkproducten worden speciaal voor u(w oren) vervaardigd en hebben een langere levertijd (tot maximaal 4 weken).

7. Proefperiode, aanbiedingen
§1. Aan de hand van een positief verlopen triage onderzoek door onze partneraudicien en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal onze partneraudicien in overleg met de Klant een geschikt product selecteren en aan hem/haar, met inachtneming van een 30 daagse proefperiode, afleveren. Deze proefperiode kan eenmaal tegen een financiële vergoeding met een maand worden verlengd. Deze vergoeding wordt niet in rekening gebracht als Klant tot aanschaf overgaat. Hierdoor is een vrijblijvende proef van 60 dagen mogelijk. Eventuele kosten voor verlenging van de proefperiode, vallen niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar.
§2. Hoortoestelprijzen zijn altijd inclusief universele onderdelen. Indien maatwerkproducten noodzakelijk zijn, zijn deze bij de hoortoestelprijs inbegrepen. Indien de Klant echter niet tot aanschaf van de hoortoestellen overgaat, is Klant verplicht de maatwerkproducten af te nemen voor EUR 50,- per oor. De maatwerkproducten zelf worden dan eigendom van de Klant. In geval van maatschaaltjes voor in-het-oor hoortoestellen, zullen deze na uitname van techniek door de fabrikant, worden uitgeleverd. Het is de Klant niet toegestaan deze kosten bij de zorgverzekeraar in te dienen.
§3. Bij aflevering van de producten zal de Klant gevraagd worden een leverbon te ondertekenen, waarin de Klant wordt gesteld rekening te houden met het feit dat hij het product aan audibene moet teruggeven bij het niet kopen van de producten. Bij schade door verlies, diefstal of onoordeelkundig gebruik is de Klant zelf verantwoordelijk en zal voor de geoffreerde prijs aansprakelijk gesteld worden. In geval deze leverbon niet is gecommuniceerd, kan altijd een leverbon door audibene per email of post worden verstrekt aan u als Klant.
§4. Leverbonnen worden met de grootste zorg opgesteld. In geval een zorgverzekering tot minder vergoeding overgaat (bij afwijkende tarieven aanvullende verzekering, het niet tijdig betalen van zorgpremies, anders verzekerd zijn dan gecommuniceerd, andere gebruikstermijn voorgaande hulpmiddelen dan gecommuniceerd, enz) dan door audibene berekend, zal het tekort door audibene bij de Klant worden verhaald. audibene is nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor een door de zorgverzekeraar aan de Klant te verrekenen openstaand eigen risico.
§5. Laat de Klant de termijn van de proefperiode (met verlenging maximaal 90 dagen), welke door audibene, de partneraudicien en de Klant voldoende wordt geacht om het product te beoordelen, voorbijgaan zonder audibene of partneraudicien van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij het product niet meer retourneren en is hij dien ten gevolge de bruto aankoopprijs van het product verschuldigd.
§6. In het geval dat de Klant het Product na de kennisgeving dat hij het product niet geschikt acht, zoals bedoeld in artikel 7§1, niet terstond (binnen 5 werkdagen) terugbrengt, is hij dien ten gevolge de aankoopprijs van het product verschuldigd. Dit geldt ook als de Klant het product retourneert in een onbruikbare of onverkoopbare staat, of wanneer de Klant het product beschadigt.
§7. Indien een van de omstandigheden zoals bedoeld in §4 of §5 zich voordoen, doch de verschuldigde aankoopprijs niet wordt voldaan door de Klant, dan is de Klant zonder dat een ingebrekestelling of verdere aanmaning is vereist in verzuim en is hij bovendien de wettelijk rente verschuldigd over de aankoopprijs vanaf het moment van verschuldigdheid, alsmede de wettelijk toegestane incassokosten.
§8. Terugbrengen kan door het bestelde product bij de partneraudicien af te leveren, of door het bestelde product per post te retourneren. De retour-, bevestigingskosten en risico’s van verzending komen dan voor rekening van de Klant.
§9. Bijstellen van hoortoestellen op afstand, (aanpassing van digitale inhoud) is zowel door partneraudicien als door de audiciens van audibene te realiseren. Klant geeft door het aangaan van een proef of de aanschaf van de hoortoestellen, hier ondubbelzinnig toestemming voor. audibene zal zorgdragen voor het versleutelen van de data en de communicatie daarvan. Klant dient terstond aan te geven als de data van zijn kant in gevaar dreigt te komen (bij verlies/diefstal van hoortoestellen en/of communicatie apparatuur zoals mobiele telefoons die gelinkt zijn aan de hoortoestellen).

8. Sluiten overeenkomst
§1. Indien de Klant het product na de proefperiode zoals bedoeld in artikel 7§1, geschikt acht, tekent hij de door audibene ter beschikking gestelde tevredenheidsverklaring en stelt hij deze aan de partneraudicien of audibene ter beschikking.
§2. De Klant heeft recht op een bedenktijd van 14 kalenderdagen na akkoord gaan met de aanschaf van de producten. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koopovereenkomst is gesloten door ondertekening van de tevredenheidsverklaring.
§3. Indien de Klant niet in staat is de partneraudicien te bezoeken, is het invullen en ondertekenen van de tevredenheidsverklaring via mail of post ook mogelijk. Bij uitblijven van een reactie treedt punt 7§5 in werking.

9. Betaling
§1. De Klant kan de bestelde producten niet ter plekke bij de partneraudicien met contant geld, pin of creditcard voldoen. De Klant ontvangt van audibene een factuur die vervolgens door de Klant via iDeal of bankoverschrijving kan worden voldaan.
§2. Betaling van de bestelde producten dient plaats te vinden binnen 3 weken na toezending van de factuur door audibene. Termijnbetaling is mogelijk, hiervoor dient een aanvraag gesteld te worden bij audibene. De Klant is van rechtswege in verzuim als hij het verschuldigde bedrag binnen deze termijn niet heeft betaald.
§3. Bij niet tijdige betaling heeft audibene de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van het verzuim tot dag van algehele voldoening. Voorts komen de door audibene gemaakte buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Klant conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, zoals bedoeld in lid 4 van artikel 6:96 BW.
§4. Alle betalingen worden door de administratie van audibene verwerkt. Via Stg. Mollie Payments en alle betaalgegevens worden zorgvuldig versleuteld om het risico op ongeautoriseerde toegang tot een minimum te beperken.

10. Eigendomsbehoud en recht van terughouding
§1. Het eigendomsrecht van de producten gaat over op u zodra u de prijs en eventuele bijkomende kosten volledig hebt betaald.
§2. Audibene is bij reparatie van het product bevoegd tot toepassing van het haar wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie) indien de Klant in gebreke blijft met de betaling van de ter zake verschuldigde kosten.

11. Service en garantie
§1. De garantie die audibene met betrekking tot een product verstrekt, is gelijk aan de garantie die door de fabrikant van het betreffende product wordt verstrekt, voor zover die garantie in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet verder is beperkt. De rechten onder de garantie komen de Klant toe in aanvulling op zijn wettelijke rechten.
§2. De verplichting en aansprakelijkheid van audibene onder de garantie is beperkt tot vervanging of herstel van een defect product, zulks ter keuze van audibene en op kosten van audibene.
§3. Indien audibene de Klant aanbiedt het defecte product te vervangen, zal de Klant het defecte product retourneren via de partneraudicien en het eigendom daarvan aan audibene overdragen.
§4. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal (ook gedurende de proefperiode) schade aan of verlies van een product niet worden gedekt door de garantie van audibene, indien deze schade of verlies het gevolg is van: (a) gebruikelijke of normale slijtage, (b) onjuist of onoordeelkundig gebruik of onjuiste of onoordeelkundige behandeling van het product door de Klant; (c) wijzigingen in of aan het product door de Klant of een derde in opdracht van de Klant, (d) service of onderhoud van het product door een ander dan audibene, (e) nalatigheid of bewuste roekeloosheid of opzet van de Klant.
§5. Herstel of vervanging van een product binnen de garantietermijn brengt geen vernieuwing van de garantietermijn met zich mee.
§6. Van garantie (ook gedurende de proefperiode) zijn uitgesloten diefstal en verlies.
§7. Vanaf aanschaf van het product heeft de Klant recht op 5 jaar lang gratis telefonische service en dienstverlening. Hieronder worden verstaan; advisering ten aanzien van het gebruik, het onderhoud van de gekochte producten en het evt. laten inplannen van een afspraak bij een van onze partneraudiciens. Aanvullende producten/serviceverlening van de partneraudicien kan worden afgekocht door afname van een servicepakket.
§8. Kosten voor service of onderhoud aan uw hoorhulpmiddelen, welke niet bij/via audibene zijn aangeschaft, worden aan de Klant in rekening gebracht met een tarief van 120,- per uur, met een starttarief van 30,- voor het maken van een afspraak van minimaal een kwartier. Onderdelen (filters, domes, slangetjes, luidsprekers, enz) worden separaat in rekening gebracht.
§9. Wanneer de Klant niet voldoet aan zijn betaalverplichting, dan is audibene gerechtigd service, garantie en dienstverlening op te schorten tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

12. Ontbinding en overige rechtsmiddelen
§1. Iedere tekortkoming van audibene tot nakoming van een van haar verplichtingen, geeft aan de Klant de bevoegdheid om, nadat hij audibene de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming- gezien haar geringe betekenis- deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen ter zake.

13. Aansprakelijkheid
§1. audibene is niet aansprakelijk voor fouten en/of gebreken in het product indien reparaties aan het product zijn verricht door derden zonder instemming van audibene noch door onjuist gebruik van het product.
§2. Aansprakelijkheid van audibene voor bedrijfs-, of gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.

14. Klachten
audibene en haar medewerkers doen er alles aan om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de dienstverlenging en samenwerking. De klachten kunnen worden onderverdeeld in de volgende gebieden:
1. Klachten over het functioneren van de hulpmiddelen tijdens de proefperiode
2. Klachten over de aangekochte producten
3. Klachten over de behandeling bij/van de partneraudicien
4. Klachten over de telefonische hulp- en dienstverlening
5. Klachten op administratief gebied
6. Overige klachten
Ad. 1. Klachten over het functioneren van de hulpmiddelen tijdens de proefperiode
De meeste problemen rondom technische hulpmiddelen, kunnen door de partneraudicien worden verholpen. Hiervoor verdient het de aanbeveling vooraf de partneraudicien van uw bezoek op de hoogte te stellen. U kunt ook met een van onze adviseurs (055-80 80 140) bellen, die uw klacht kan inventariseren en middels instructie of verwijzing kan oplossen.
Ad. 2. Klachten over de aangekochte producten
Technische mankementen kunnen doorgaans door de partneraudicien worden verholpen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de partneraudicien zelf. U heeft garantie op uw producten zoals gesteld in 11. §1. U kunt ook met onze adviseurs (055-80 80 140) bellen, die uw klacht kan inventariseren en middels instructie of verwijzing kan oplossen.
Ad. 3. Klachten over de behandeling bij/van de partneraudicien
Neem contact op met onze adviseurs (055-80 80 140). audibene zal, afhankelijk van de klacht, proberen te bemiddelen tussen u en de partneraudicien. Indien dit niet mogelijk is, zullen we u in contact brengen met een andere (partner)audicien om het traject voort te zetten.
Ad. 4. Klachten over onze telefonische hulp- en dienstverlening
Stuur een e-mail met een omschrijving van uw klacht naar: info@audibene.nl. Gebruik als onderwerp de term ‘Klacht’. Vermeldt tevens uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. audibene zal zorgdragen voor een passende reactie binnen 6 werkdagen.
Ad. 5. Klachten op administratief gebied
Heeft u een klacht over uw offerte, rekening of betaling(sregeling), bel binnen kantooruren naar 055 -80 80 165. Onze administratie is u graag van dienst. Heeft u de indruk er niet uit te komen, kunt u een e-mail sturen met een omschrijving van uw klacht naar: info@audibene.nl Gebruik als onderwerp de term ‘Klacht’. Vermeldt tevens uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. Audibene zal zorgdragen voor een inhoudelijke reactie binnen 6 werkdagen.
Ad. 6. Overige klachten
Neem contact op met onze adviseurs (055-80 80 140). Zij zullen uw klacht inventariseren en proberen op te lossen. Indien nodig zal de klacht worden doorgezet naar het management. U kunt vanaf het moment van contact een reactie binnen 6 werkdagen verwachten.

15. Klanttevredenheid
§1. Iedere Klant wordt uitgenodigd zijn mening te geven over de service en kwaliteit van audibene via een Klanttevredenheidsonderzoek namens audibene. Resultaten worden geregeld geanalyseerd en dienen ter verbetering van de processen en werkmethoden van audibene.
§2. Tevens wordt iedere Klant uitgenodigd zijn mening te geven over de service en de kwaliteit van de partneraudicien via een Klanttevredenheidsonderzoek (via bijv. Mediquest). De resultaten worden geanonimiseerd gedeeld met betrokken partijen. Bij het participeren aan dit onderzoek worden de resultaten gepubliceerd op Hoorwijzer.nl. Iedere Klant kan aangeven (geen) deel te willen nemen aan dit onderzoek.

16. Privacy beleid
§1. audibene respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het bestelproces zo snel en optimaal mogelijk te laten verlopen. audibene zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankoop.
§2. audibene zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid (dat beschikbaar is op www.audibene.nl/privacyverklaring), de Wet bescherming persoonsgegevens en uitsluitend zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

17. Toepasselijk recht
Op de tevredenheidsverklaring en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die in verband met de tevredenheidsverklaring en deze algemene voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid vallen daar ook onder, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de kantonrechter in Nederland.

18. Links, online verwijzingen en marketingmateriaal
§1. audibene´s productbeschrijvingen op www.audibene.nl of in brochures en soortgelijke documenten, in het bijzonder foto´s of andere beschrijvingen, zijn naar eer en geweten samengesteld. Kleine afwijkingen in bijvoorbeeld kleur of vorm zijn niet uit te sluiten. audibene is hier niet voor verantwoordelijk. Gepubliceerde foto’s of andere beschrijvingen op www.audibene.nl, in brochures en soortgelijke documenten zijn zuiver bedoeld als illustratie.
§2. Links naar andere websites en informatie van derden op de website zijn uitsluitend gegeven ter informatie. De aanwezigheid van een link naar een andere website impliceert of benadrukt niet dat wij de producten of diensten van deze aanbieder onderschrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke sites en aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor eventuele verliezen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan of het vertrouwen dat u erin stelt.