Algemene leveringsvoorwaarden

Inleiding

audibene B.V. (hierna: “audibene") heeft op www.audibene.nl een informatieportaal over gehoorverlies, hoortoestellen en hoorhulpmiddelen. audibene heeft daarnaast een klantenservice die per telefoon en online antwoorden geeft op vragen over deze onderwerpen. audibene biedt consumenten (in het vervolg: "klanten”) de mogelijkheid om gehoorapparaten en hoorhulpmiddelen tegen gunstige prijzen aan te schaffen. De selectie en aanpassing van deze apparaten wordt gedaan door audiciens waarmee audibene een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten en die zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de hoortoestelaanpassing (in het vervolg: "partner audicien").

1 Algemeen

1.1 Partijen bij deze algemene leveringsvoorwaarden (in het vervolg: “algemene voorwaarden”) zijn audibene en de klant. audibene is te bereiken onder de volgende contactgegevens:

audibene B.V.
postbus 441
7570 AK Oldenzaal
info@remove-this.audibene.nl
055 80 80 140

audibene is een officieel zusterbedrijf van hear.com

1.2 Het aanbod van audibene richt zich uitsluitend op particuliere gebruikers en niet op zakelijke afnemers. Deze algemene voorwaarden zijn ook uitsluitend van toepassing bij de verkoop aan particuliere gebruikers.

2 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van audibene aan de klant. Slechts de op het moment van de bestelling geldende versie van de algemene voorwaarden is van toepassing. Van deze voorwaarden afwijkende regelingen gelden alleen als en nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door audibene. audibene behoudt zich het recht voor om verdere diensten aan te bieden. De klant is niet verplicht om deze diensten te accepteren. audibene zal de klant hier in dat geval apart op wijzen en eventueel aanvullende algemene voorwaarden doen toekomen.

4 Aanbiedingen en sluiten overeenkomst

4.1 audibene biedt een grote diversiteit aan hoortoestellen, hoorhulpmiddelen en aanverwante producten (bijvoorbeeld accessoires) aan. audibene is hierbij echter afhankelijk van de voorraad en leveringsmogelijkheden van de partner audiciens en andere leveranciers. Alle offertes, verklaringen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn onder voorbehoud van aanbod en beschikbaarheid van de producten.

4.2 De aanbiedingen van audibene richten zich alleen op klanten in Nederland.

4.3 De levering van de producten zal slechts in gebruikelijke hoeveelheden plaatsvinden, dat wil zeggen, in aantallen die de gebruikelijke hoeveelheid voor persoonlijk gebruik niet overschrijden.

4.4 audibene´s productbeschrijvingen op www.audibene.nl of in brochures en soortgelijke documenten, in het bijzonder foto´s of andere beschrijvingen, zijn naar eer en geweten samengesteld. Kleine afwijkingen in bijvoorbeeld kleur of vorm zijn niet uit te sluiten. audibene is hier niet voor verantwoordelijk. audibene garandeert niet dat eigenschappen die uit de verschillende beschrijvingen of foto´s naar voren komen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Gepubliceerde foto's of andere beschrijvingen op www.audibene.nl, in brochures en soortgelijke documenten zijn geen garantie of verzekering dat deze kenmerken daadwerkelijk aanwezig zijn.

4.5 De presentatie van producten op www.audibene.nl, in brochures en soortgelijke documenten is niet een juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot bestelling van die producten. Door een product te bestellen doet een klant het aanbod een koopovereenkomst te sluiten. audibene aanvaardt dit aanbod niet eerder dan bij aflevering van het bestelde product aan de klant.

4.6 Voorwaarde voor een overeenkomst tussen de klant en audibene, is dat de klant 18 jaar of ouder is op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.

5 Koop op proef

5.1 Nadat de klant het bestelde product heeft ontvangen, kan de klant het product maximaal 30 dagen op proef gebruiken met de mogelijkheid om de proefperiode tegen betaling met nogmaals 30 dagen te verlengen. Binnen deze termijn kan de klant het product zonder opgave van redenen bij de partner audicien terugbrengen. Als de klant het product binnen deze termijn niet bij de partner audicien van audibene terugbrengt, kan hij het product niet meer weigeren. Klanten kunnen bij maximaal 3 producten van deze mogelijkheid gebruik maken. 

5.2 Als het ontvangen product geheel of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde staat terug wordt gegeven, moet de waarde daarvan als vergoeding worden betaald. Dit geldt niet als de gebreken zijn ontstaan door omstandigheden die aan audibene of de partner audicien verwijtbaar zijn.

5.3 Terugbrengen kan alleen door het bestelde product bij de partner audicien af te leveren. Indien de klant het bestelde product desondanks per post retourneert, komen de kosten en risico’s van verzending voor rekening van de klant.

5.4 Als de klant het bestelde product tijdig terugbrengt, maar de koopsom of een deel daarvan voordien al heeft betaald, draagt audibene zorg voor onmiddellijke terugbetaling. Terugbetaling vindt in elk geval plaats binnen 30 dagen.

5.5 De mogelijkheid tot koop op proef geldt niet voor op maat gemaakte pasvormen, bijvoorbeeld voor oorstukjes of oorschaaltjes.

6 Prijzen en betaling

6.1 Indien op www.audibene.nl of in andere documenten van audibene prijzen zijn genoemd, zijn deze in euro´s. Beslissend zijn de prijzen op het moment van bestelling. De prijzen zijn consumentenprijzen en zijn inclusief BTW.

6.2 Levering van de producten van audibene vindt alleen plaats binnen Nederland.

6.3 De levering door audibene gebeurt zonder afleverkosten voor de klant.

6.4 De klant kan de bestelde producten niet ter plekke bij de partner audicien met pin of creditcard voldoen. De klant ontvangt te allen tijde van audibene een factuur die vervolgens door de klant door overboeking van het verschuldigde bedrag moet worden voldaan.

6.5 Betaling van de bestelde producten dient plaats te vinden binnen 3 weken na toezending van de factuur door audibene. De klant is van rechtswege in verzuim als hij het verschuldigde bedrag binnen deze termijn niet heeft betaald.

6.6 Bij niet tijdige betaling heeft audibene de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot dag van algehele voldoening. Voorts komen de door audibene in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, zoals bedoeld in lid 4 van artikel 6:96 BW.

7 Levering

7.1 Levering vindt te allen tijde plaats door en op locatie van de partner audicien.

7.2 De beschikbaarheid van de producten wordt bepaald door de voorraad van audibene. audibene streeft ernaar producten binnen 5-7 werkdagen te leveren, tenzij anders aangegeven.

7.3 De leveringen zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien het bestelde product onverhoopt en op door audibene of de leverancier niet toe te rekenen gronden niet, leverbaar is, zal audibene in plaats van het bestelde product een in kwaliteit en prijs gelijkwaardig product aanbieden, tot de afname waarvan de klant niet verplicht is. Als alternatief kan de klant de bestelling annuleren. audibene zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen als het bestelde product niet leverbaar is. Als de klant besluit de bestelling te annuleren, zal audibene de al door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugstorten.

7.4 audibene is bevoegd om deelleveringen te plaatsen, tenzij er vanuit het oogpunt van de klant een gerechtvaardigd belang bij totale levering ineens is.

8 Eigendomsvoorbehoud

Alle leveringen van audibene zijn onderworpen aan eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de klant na volledige betaling van de totale aankoopprijs, inclusief de eventuele extra kosten als bedoeld in artikel 6.6.

9 Aansprakelijkheid

9.1 audibene is tot het bedrag van de factuurwaarde van de bestelling aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een aan audibene toerekenbare tekortkoming of een door audibene gepleegde onrechtmatige daad, tenzij de schade, van welke aard ook, is ontstaan doordat audibene is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10 Privacybeleid

audibene zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid (dat beschikbaar is op www.audibene.nl/privacy), de Wet bescherming persoonsgegevens en uitsluitend zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

11 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die in verband met de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12 Klachtenprocedure

Klachtenafhandelingsprocedure bij audibene

Hoe verloopt de klachtenafhandelingsprocedure bij audibene?
audibene en zijn medewerkers doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlenging.  

Wij kunnen daar alleen iets aan doen als u uw ontevredenheid kenbaar maakt. Wij prefereren dat u dat in eerste instantie doet met de medewerker die u geholpen heeft. In de meeste gevallen kan het probleem dan verholpen worden. Bent u daarna nog steeds ontevreden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Martijn Letteboer, directeur audibene B.V. In dit klachtenreglement vindt u precies hoe dat moet en wat er daarna met uw klacht gebeurt.

12.1 Wie is verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling?
Binnen audibene is de klachtverantwoordelijke (degene die verantwoordelijk is voor de afhandeling van klachten) Martijn Letteboer, directeur audibene B.V. Mocht het zo zijn dat de klachtverantwoordelijke dezelfde persoon is als degene die het dossier beheert waarop de klacht betrekking heeft dan wordt er voor dat dossier een andere klachtverantwoordelijke aangewezen. audibene ziet door regelmatig telefonisch contact met al haar partners op toe dat zij zelf een actief klachtenbeleid hanteren. Middels controle gesprekken met klanten worden eventuele klachten zo vroeg mogelijk herkend. Klachten worden altijd gecommuniceerd en in samenwerking met de desbetreffende partner afgehandeld. 

12.2 Definitie van een klacht
Iedere melding van een klant, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet de teleurstelling bij de klant dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie van audibene.

12.3 Formuleren van een klachtdossier
Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Voor elke klacht wordt een klachtendossier aangelegd waar tenminste de volgende informatie in opgenomen wordt:
-    De NAW-gegevens van de klager
-    De indiendatum van de klacht
-    De naam van de klachtverantwoordelijke
-    Een omschrijving van de klacht
-    De datum van de wijze van afhandeling van de klacht
-    De gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht
-    De status van de klacht (In behandeling/afgehandeld)

In de behandeling van klachten en geschillen wordt de Nederlandse wetgeving nageleefd en gehanteerd.
Op de koopovereenkomst en de algemene voorwaarden van audibene is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.4 Procedure
Indienen van klachten
Klachten dienen schriftelijk of via e-mail kenbaar gemaakt te worden. Vervolgens wordt vastgesteld aan de hand van bovengenoemde definitie of het daadwerkelijk om een klacht gaat. Vervolgens wordt ervoor gezorgd dat de klacht zo snel mogelijk bij de klachtverantwoordelijke terecht komt. Nadat de klacht is ingediend ontvangt de klant een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven op welke termijn de klager een (schriftelijke) reactie mag verwachten: vier weken bij eenvoudige en twee maanden bij complexe klachten. Als blijkt dat de termijn niet haalbaar is, dan wordt de klager hierover tijdig schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

12.5 Afhandeling van klachten
De klantverantwoordelijke:
-    bestudeert het dossier waarop de klacht betrekking heeft en verzamelt verder alle relevantie informatie.
-    wint eventueel nadere informatie in bij de klager.
-    beoordeeldt het dossier en de nader verkregen informatie en bekijkt deze in verhouding tot de argumenten van de klager.
-    bespreekt het dossier met een ander binnen audibene als controle op de eigeninterpretatie.
-    neemt een standpunt in.
-    informeert de klager schriftelijk en gemotiveerd over dit standpunt.
-    legt het standpunt vast in het klachtdossier.

12.6 Geschilbeslechting
Geschillen die in verband met de koopovereenkomst en onze algemene voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.7 Beheer
De gegevens uit het klachtendossier worden bewaard gedurende de periode van tenminste 1 jaar nadat de klacht door de onderneming is afgehandeld. Tevens stelt audibene een jaarverslag op met daarin alle klachten en een analyse hiervan. Dit verslag heeft als doel de opgedane ervaringen zoveel mogelijk te gebruiken voor de verbetering van audibene als organisatie, zijn werkwijze en zijn producten.

{$audTemplate.img_trustbar_default_altText}