Algemene leveringsvoorwaarden

Inleiding

audibene B.V. (hierna: “audibene") heeft op www.audibene.nl een informatieportaal over gehoorverlies, hoortoestellen en hoorhulpmiddelen. audibene heeft daarnaast een klantenservice die per telefoon en online antwoorden geeft op vragen over deze onderwerpen. audibene biedt consumenten (vervolgens: "klanten”) de mogelijkheid om gehoorapparaten en hoorhulpmiddelen tegen gunstige prijzen aan te schaffen. De selectie en aanpassing van deze apparaten wordt gedaan door audiciens waarmee audibene een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten en die zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de hoortoestelaanpassing (vervolgens: "partner audicien").

1 Algemeen

1.1 Partijen bij deze algemene leveringsvoorwaarden (in het vervolg: “algemene voorwaarden”) zijn audibene en de klant. audibene is te bereiken onder de volgende contactgegevens:

audibene B.V.
postbus 441
7570 AK Oldenzaal
info@remove-this.audibene.nl
055 80 80 140

audibene is een officieel zusterbedrijf van hear.com

1.2 Het aanbod van audibene richt zich uitsluitend op particuliere gebruikers en niet op zakelijke afnemers. Deze algemene voorwaarden zijn ook uitsluitend van toepassing bij de verkoop aan particuliere gebruikers.

2 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van audibene aan de klant. Slechts de op het moment van de bestelling geldende versie van de algemene voorwaarden is van toepassing. Van deze voorwaarden afwijkende regelingen gelden alleen als en nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door audibene. Audibene behoudt zich het recht voor om meerdere diensten aan te bieden. De klant is niet verplicht om deze diensten aan te nemen.

3 Aanbiedingen en sluiten overeenkomst

3.1 Audibene biedt een grote diversiteit aan hoortoestellen, hoorhulpmiddelen en aanverwante producten (bijvoorbeeld accessoires) aan. Audibene is hierbij echter afhankelijk van de voorraad en leveringsmogelijkheden van de partner audiciens en leveranciers. Alle offertes, verklaringen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn onder voorbehoud van aanbod en beschikbaarheid van de producten.

3.2 De aanbiedingen van audibene richten zich alleen op klanten in Nederland.

3.3 De levering van de producten zal slechts in gebruikelijke hoeveelheden plaatsvinden, dat wil zeggen, in aantallen die de gebruikelijke hoeveelheid voor persoonlijk gebruik niet overschrijden.

3.4 Audibene´s productbeschrijvingen op www.audibene.nl of in brochures en soortgelijke documenten, in het bijzonder foto´s of andere beschrijvingen, zijn naar eer en geweten samengesteld. Kleine afwijkingen in bijvoorbeeld kleur of vorm zijn niet uit te sluiten. Audibene is hier niet voor verantwoordelijk. Gepubliceerde foto's of andere beschrijvingen op www.audibene.nl, in brochures en soortgelijke documenten zijn zuiver bedoeld als illustratie. 

3.5 Voorwaarde voor een overeenkomst tussen de klant en audibene, is dat de klant 18 jaar of ouder moet zijn op het moment van het afsluiten van de koopovereenkomst.

3.6 De klant heeft recht op een bedenktijd van 14 kalenderdagen na aanschaf van producten, met uitzondering van op maat gemaakte producten. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koopovereenkomst is gesloten. 

4 Proefkoop

4.1 Nadat de klant het bestelde product heeft ontvangen, kan de klant het product maximaal 30 dagen op proef gebruiken met de mogelijkheid om de proefperiode tegen betaling met nogmaals 30 dagen te verlengen. Binnen deze termijn kan de klant het product zonder opgave van redenen bij de partner audicien terugbrengen. Als de klant het product binnen deze termijn niet bij de partner audicien van audibene terugbrengt, kan hij het product niet meer weigeren. Klanten kunnen bij maximaal 3 producten van deze mogelijkheid gebruik maken. 

4.2 Indien het ontvangen product geheel of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde staat terug wordt gegeven, moet de waarde daarvan als vergoeding worden betaald. Dit geldt niet als de gebreken zijn ontstaan door omstandigheden die aan audibene of de partner audicien verwijtbaar zijn.

4.3 De koopovereenkomst bestaat uit de tevredenheidsverklaring van audibene BV en de getekende leverbon, en bevat onder andere de volgende informatie: 

-    De productnaam en overige toebehoren
-    Het productnummer
-    De datum van ondertekening koopovereenkomst
-    De naam van de klant
-    De plaats van ontvangst
-    De naam van de partneraudicien
-    De prijs
-    Verwijs naar de Algemene Leveringsvoorwaarden
-    Informed consent verklaring

4.4 Terugbrengen kan door het bestelde product bij de partner audicien af te leveren, of door het bestelde product per post te retourneren. De retour bevestigingskosten en risico’s van verzending komen dan voor rekening van de klant.

4.5 Indien de klant het bestelde product tijdig terugbrengt, maar de koopsom of een deel daarvan voordien al heeft betaald, draagt audibene zorg voor terugbetaling binnen drie weken. 

4.6 De mogelijkheid tot proefkoop geldt niet voor op maat gemaakte pasvormen, bijvoorbeeld voor oorstukjes of oorschaaltjes, c.q. deze worden individueel vervaardigd aangepast op de klant. 

5 Prijzen en betaling

5.1 Indien op www.audibene.nl of in andere documenten van audibene prijzen zijn genoemd, zijn deze in euro´s. Geldend zijn de prijzen op het moment van offerte. Prijzen zijn consumentenprijzen en inclusief BTW.

5.2 Levering van de producten van audibene vindt alleen plaats binnen Nederland.

5.3 De levering door audibene gebeurt zonder afleverkosten voor de klant.

5.4 De klant kan de bestelde producten niet ter plekke bij de partner audicien met contant geld, pin of creditcard voldoen. De klant ontvangt van audibene een factuur die vervolgens door de klant via bankbetaling moet worden voldaan.

5.5 Betaling van de bestelde producten dient plaats te vinden binnen 3 weken na toezending van de factuur door audibene. Termijnbetaling is mogelijk, hiervoor dient een aanvraag gesteld te worden bij audibene. De klant is van rechtswege in verzuim als hij het verschuldigde bedrag binnen deze termijn niet heeft betaald. 

5.6 Bij niet tijdige betaling heeft audibene de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van het verzuim tot dag van algehele voldoening. Voorts komen de door audibene gemaakte buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, zoals bedoeld in lid 4 van artikel 6:96 BW.

5.7 Audibene B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het bestelproces zo snel en optimaal mogelijk te laten verlopen. Audibene B.V. zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankoop. Audibene B.V. behoudt zich het recht voor om op de door de klant verstrekte gegevens een kredietrisicotoets uit te voeren bij Experian en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Indien u na levering van de goederen niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van Experian. Dit kan consequenties hebben voor uw creditscore en mogelijk tot afwijzingen leiden bij toekomstige aankopen en het aangaan van overeenkomsten.

6 Levering

6.1 Levering van audibene’s producten vindt plaats door en op locatie van de partner audicien of bij het adres dat de klant aan de mobiele audicien kenbaar heeft gemaakt.

6.2 De beschikbaarheid van de producten wordt bepaald door de actuele voorraad van audibene. Audibene streeft ernaar producten binnen 5-7 werkdagen te leveren, tenzij anders aangegeven.

6.3 De leveringen zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien het bestelde product onverhoopt niet leverbaar is, zal audibene in plaats van het bestelde product een in kwaliteit en prijs gelijkwaardig product aanbieden. Tot de afname van dit product is de klant niet verplicht. Als alternatief kan de klant de bestelling annuleren. Audibene zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer het bestelde product niet leverbaar is. Indien de klant besluit de bestelling te annuleren, zal audibene de al door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugstorten.

6.4 Audibene behoudt zich het recht voor om deelleveringen te plaatsen.

7 Zorgverzekering en Vergoedingen

De klant moet zich voor vraagstukken omtrent vergoedingen laten informeren bij de betreffende zorgverzekeraar.  

8 Eigendomsvoorbehoud

Alle leveringen van audibene zijn onderworpen aan eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de klant na volledige betaling van de totale aankoopprijs, inclusief de eventuele extra kosten als bedoeld in artikel 6.6.

9 Privacybeleid

Audibene zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid (dat beschikbaar is op www.audibene.nl/privacyverklaring), de Wet bescherming persoonsgegevens en uitsluitend zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

10 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die in verband met de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de kantonrechter in Nederland.

11 Klachtenprocedure

Klachtenafhandelingsprocedure bij audibene

Hoe verloopt de klachtenafhandelingsprocedure bij audibene?

Audibene en zijn medewerkers doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlenging.  

Wij zijn u graag van dienst. Uw klachten kunt u kenbaar maken bij de medewerker die u geholpen heeft. Bent u het niet eens met de geboden oplossing en nog steeds ontevreden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Lieke Baak, directeur audibene B.V. In dit klachtenreglement vindt u precies hoe dat moet en wat er daarna met uw klacht gebeurt. 

11.1 Formuleren van een klachtdossier

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Voor elke klacht wordt een klachtendossier aangelegd waar tenminste de volgende informatie in opgenomen wordt:

-    De NAW-gegevens van de klager
-    De indiendatum van de klacht
-    De naam van de contactpersoon van audibene
-    Een omschrijving van de klacht
-    De datum van de wijze van afhandeling van de klacht
-    De gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht
-    De actuele status van de klacht (In behandeling/afgehandeld)

In de behandeling van klachten en geschillen wordt de Nederlandse wetgeving nageleefd en gehanteerd.

Op de koopovereenkomst en de algemene voorwaarden van audibene is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Procedure

Indienen van klachten

Niet (naar wens) opgeloste klachten dienen schriftelijk of via e-mail kenbaar gemaakt te worden. Vervolgens wordt vastgesteld aan de hand van bovengenoemde definitie of het daadwerkelijk om een klacht gaat. Vervolgens wordt ervoor gezorgd dat de klacht zo snel mogelijk bij de contactpersoon van audibene terecht komt. Nadat de klacht is ingediend ontvangt de klant een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven op welke termijn de klager een (schriftelijke) reactie mag verwachten: vier weken bij eenvoudige en twee maanden bij complexe klachten. Als blijkt dat de termijn niet haalbaar is, dan wordt de klager hierover tijdig schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

11.3 Afhandeling van klachten

De klantverantwoordelijke:

-    bestudeert het dossier waarop de klacht betrekking heeft en verzamelt verder alle relevantie informatie.
-    wint eventueel nadere informatie in bij de klager.
-    beoordeelt het dossier en de nader verkregen informatie en bekijkt deze in verhouding tot de argumenten van de klager.
-    bespreekt het dossier met een ander binnen audibene als controle op de eigen interpretatie.
-    neemt een standpunt in.
-    informeert de klager schriftelijk en gemotiveerd over dit standpunt.
-    legt het standpunt vast in het klachtdossier.
-    neemt de actie om de klacht te reduceren of geheel weg te nemen

11.4 Geschilbeslechting

Alle rechtelijke geschillen worden beslecht bij een kantonrechter in Nederland.

 

 

{$audTemplate.img_trustbar_default_altText}